Synergistic action of A23187 and phorbol ester on human B cell activation

J.C. Clevers, J.M.T. Versteegen, T. Logtenberg, F.H.J. Gmelig-Meyling, R.E. Ballieux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

53 Citaten (Scopus)
180 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3827-3830
TijdschriftJournal of Immunology
Volume135
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit