Syntactic interference in a bilingual community: the use of the reflexive in intransitive variants of causative verbs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

102 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)23-41
TijdschriftIntercultural Communication Studies
VolumeII
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit