Syrian Restaurants in Armenia: A Pinch of Home, A Taste of Exile

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
TijdschriftArmenian Mirror-Spectator
StatusGepubliceerd - 12 jun. 2019

Citeer dit