Taal fan klerken en klanten: ûndersyk nei it Frysk en it nederlansk yn it ferkear tusken siktary-amtners en ynwenners fan de gemeente Hearrenfean

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Feitsma, A., Promotor, Externe Persoon
  • Jansma, L.G., Promotor, Externe Persoon
Plaats van publicatieLjouwert/Leeuwarden
Uitgever
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit