Tau and ubiquitin in the human hypothalamus in aging and Alzheimer's disease

D.F. Swaab, I. Grundke-Iqbal, K. Iqbal, H.P.H. Kremer, R. Ravid, J.A.P. van de Nes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)239-249
TijdschriftBrain Research
Volume590
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit