Taxonomy and phylogeny of the ascomycetous yeast genus Zygoascus, with proposal of Zygoascus meyerae sp. nov. and related anamorphic varieties

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  23 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  Pagina's (van-tot)1353-1363
  Aantal pagina's11
  TijdschriftInternational Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  Volume55
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit