Taxonomy of Aspergillus series Versicolores: species reduction and lessons learned about intraspecific variability

F Sklenář*, K. Glässnerová, Ž. Jurjević, Jos Houbraken, Robert A. Samson, C.M. Visagie, N Yilmaz, Josepa Gené, J. Cano, Amanda-Juan Chen, A Novakova, T. Yaguchi, Miroslav Kolařík, V. Hubka*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)53-93
TijdschriftStudies in Mycology
Volume102
DOI's
StatusGepubliceerd - 16 nov. 2022

Citeer dit