TCF-1, a T cell-specific transcription factor of the HMG box family, interacts with sequence motifs in the TCR beta and TCR delta enhancers

M.A. Oosterwegel, M.L. van de Wetering, F.C.P. Holstege, H.M. Prosser, M.J. Owen, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

108 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1189-1192
TijdschriftInternational Immunology
Volume3
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit