TCF transcription factors: molecular switches in carcinogenesis

J. Roose, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

275 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftBiochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research
Volume1424
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit