Technological persistence in ceramic production in the southeastern Hispaniola. The case study of El Cabo (600-1502 CE)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer101387
TijdschriftJournal of Anthropological Archaeology
Volume65
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit