Teleomorph associations and genetic diversity occurring in Phaeoacremonium

L. Mostert, P.W. Crous, J.Z. Groenewald, W. Gams, R. Summerbell

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftPhytopathologia Mediterranea
  Volume43
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit