Temperature effects on silicon- and phosphorus-limited growth and competitive interactions among three diatoms.

E. Van Donk, S.S. Kilham

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

115 Citaten (Scopus)
246 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)40-50
TijdschriftJournal of Phycology
Volume26
StatusGepubliceerd - 1990
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit