Temporal and spatial variation in the nitrite-oxidizing bacterial community of a grassland soil

G.J. Both, S. Gerards, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  24 Citaten (Scopus)
  89 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)99-112
  TijdschriftFEMS Microbiology Ecology
  Volume101
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit