Testing for biases in selection on avian reproductive traits and partitioning direct and indirect selection using quantitative genetic models

Thomas E Reed, Phillip Gienapp, Marcel E Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
217 Downloads (Pure)

Zoekresultaten