Testing for biases in selection on avian reproductive traits and partitioning direct and indirect selection using quantitative genetic models

Thomas E Reed, Phillip Gienapp, Marcel E Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
217 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Testing for biases in selection on avian reproductive traits and partitioning direct and indirect selection using quantitative genetic models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences