Testosterone fails to reverse spatial memory decline in aged rats and impairs retention in young and middle-aged animals

E. Goudsmit, N.E. van de Poll, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

294 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6-20
TijdschriftBehavioral and Neural Biology
Volume53
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit