Testosterone locally increases vasopressin content but fails to restore choline acetyltransferase activity in the senescent male rat brain

E. Goudsmit, V.N. Luine, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

119 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)290-296
TijdschriftNeuroscience Letters
Volume112
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit