Testosterone supplementation restores vasopressin innervation in the senescent rat brain

E. Goudsmit, E. Fliers, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

353 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)306-313
TijdschriftBrain Research
Volume473
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit