The Acehnese diaspora: hawks and doves? Conflict-support, peace-finding and political opportunity structures

A. Missbach

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Human Security
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit