The activation of neurosecretory activity by gonadotrophic hormones

D F Swaab, J F Jongkind

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)xliv-xlv
TijdschriftThe Journal of endocrinology
Volume48
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - dec. 1970

Citeer dit