The apical complex couples cell fate and cell survival to cerebral cortical development.

S. Kim, M.K. Lehtinen, A. Sessa, M.W. Zappaterra, S.H. Cho, D. Gonzalez, B. Boggan, C.A. Austin, J. Wijnholds, M.J. Gambello, J. Malicki, A.S. LaMantia, V. Broccoli, C.A. Walsh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)69-84
TijdschriftNeuron
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit