The biological control of Aulacorthum solani (Kaltenbach) (Homoptera: Aphididae) in greenhouse grown pepper; research on a tri-trophic system

J.V. Schelt, F.L. Wäckers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  94 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)21-27
  TijdschriftArquipélago: life and marine sciences. Bulletin of the University of the Azores
  Volume5
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit