The characterisation of Eutypa isolates associated with Eutypa dieback of grapevines in South Africa

S. Safodien, F. Halleen, P.W. Crous, A. Botha, J.Z. Groenewald, W.A. Smit, L. Smit

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Originele taal-2Engels
    TijdschriftSouth African Journal of Science
    StatusGepubliceerd - 2003

    Citeer dit