The characterization of Eutypa isolates associated with Eutypa dieback of grapevines in South Africa

S. Safodien, F. Halleen, P.W. Crous, A. Botha, J.Z. Groenewald, W.A. Smit, L. Smit

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftPhytopathologia Mediterranea
  Volume43
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit