The Conflicted Nature of Food Security Policy: Balancing Rice, Sugar and Palm Oil in Indonesia

J. Vel, John F. McCarthy, Zahari Zen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftAnthropological Forum
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit