The contentious politics of anti-Muslim scapegoating in Myanmar

G.A. van Klinken, Su Mon Thazin Aung

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)353-375
TijdschriftJournal of Contemporary Asia
Volume47
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit