The Critical Edition of Aristotle's 'De animalibus' in the Arabic-Latin Translation of Michael Scot. Its Purpose and Its Significance for the History of Science.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)331-344
TijdschriftAristoteles Semitico-Latinus (ASL)
Volume22
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit