The Danish East India Company’s war against the Mughal empire, 1642-1698

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)439-461
TijdschriftJournal of Early Modern History
Volume19
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit