The Dark Side of Animal Phenology

Nico Eisenhauer (Co-auteur), Sylvie Herrmann, Jes Hines, François Buscot, Julia Siebert, Madhav P. Thakur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
26 Downloads (Pure)

Samenvatting

Research exploring the timing of recurring biological events has shown that anthropogenic climate change dramatically alters the phenology of many plants and animals. However, we still lack studies on how climate change might alter the phenology of soil invertebrates as well as how this can subsequently affect ecosystem functions.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)898-901
Aantal pagina's4
TijdschriftTrends in Ecology & Evolution
Volume33
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Dark Side of Animal Phenology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit