The determination of mineralization losses in correlation with the estimation of net primary production with the oxygen method and chemical inhibitors

H.L. Golterman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)249-256
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit