The development of changes in hippocampal GABA immunoreactivity in the rat kindling model of epilepsy: a light microscopic study with GABA antibodies

W. Kamphuis, W.J. Wadman, R.M. Buijs, F.H. Lopes da Silva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

221 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)433-446
TijdschriftNeuroscience
Volume23
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit