The Difference Between Language and Dialect in the Netherlands and Flanders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

98 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)274-281
TijdschriftThe Low Countries
Volume22
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit