The differential impact of the legal status of migrants in Italy on transnationalism: just a matter of time and integration?

E. Ambrosetti, E. Cela, T. Fokkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)33-60
TijdschriftJournal of Mediterranean Studies
Volume22
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit