The distribution of Alz-50 immunoreactivity in the hypothalamus and adjoining areas of Alzheimer's disease patients

J.A.P. van de Nes, W. Kamphorst, R. Ravid, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

394 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)103-115
TijdschriftBrain: a journal of neurology
Volume116
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit