The distribution of thiamine diphosphate-phosphohydrolase in the neurosecretory nuclei of the rat following osmotic stress

J.F. Jongkind, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

242 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)319-324
TijdschriftHistochemie
Volume11
StatusGepubliceerd - 1967

Citeer dit