The distribution of vasopressin and oxytocin in the rat brain

J. Dogterom, F.G.M. Snijdewint, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)431-436
TijdschriftNeuroscience Letters
Volume9
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit