The dopaminergic innervation of the supraoptic and paraventricular nucleus. A light and electron- microscopical study

R.M. Buijs, M. Geffard, C.W. Pool, E.M.D. Hoorneman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

260 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)65-72
TijdschriftBrain Research
Volume232
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit