The dopaminergic innervation of the ventral striatum in the rat: a light- and electron-microscopical study with antibodies against dopamine

P. Voorn, B. Jorritsma-Byham, C. van Dijk, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

274 Citaten (Scopus)
288 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)84-99
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume251
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit