The drug-resistance-related protein LRP is the human major vault protein

G.L. Scheffer, P.L.J. Wijngaard, M.J. Flens, M.A. Izquierdo, M.L. Slovak, H.M. Pinedo, C.J.L.M. Meijer, J.C. Clevers, R.J. Scheper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

591 Citaten (Scopus)
939 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)578-582
TijdschriftNature Medicine
Volume1
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit