The ecological significance of embankment and drainage with respect to the vegetation of the South-West Netherlands

W.G. Beeftink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)423-458
  TijdschriftJournal of Ecology
  Volume63
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1975

  Citeer dit