The effect of fungal parasitism on the succession of diatoms in Lake Maarsseveen (I).

E. Van Donk, J. Ringelberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

114 Citaten (Scopus)
90 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)241-251
TijdschriftFreshwater Biology
Volume13
StatusGepubliceerd - 1983
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit