The effect of hot-water treatment on fungi occurring in apparently healthy grapevine cuttings. Esca and Grapevine Declines

P.W. Crous, L. Swart, S. Coertze

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Citeer dit