The effect of hypophysial hormones and human chorionic gonadotropin (HCG) on the anencephalic fetal adrenal cortex and on parturition in the human

W.J. Honnebier, A.C. Jöbsis, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

356 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)423-438
TijdschriftJournal of Obstetrics and Gynaecology of the British Commonwealth
Volume81
StatusGepubliceerd - 1974

Citeer dit