The effect of old age on the free-running period of circadian rhythms in rat

W. Witting, M. Mirmiran, N.P.A. Bos, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

237 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)103-112
TijdschriftAnnual Review of Chronopharmacology
Volume11
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit