The effects of teacher training on new instructional behaviour in reading comprehension

B. de Jager, [No Value] Gerry. J. Reezigt, [No Value] Bert P.M. Creemers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)831-842
TijdschriftTeaching and Teacher Education
Volume18
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit