The effects of undersowing (Brussels sprouts - black mustard) on population density of Brevicoryne brassicae and natural enemies of aphids

Tibor Bukovinszky, V. Rasztik, J.C. Van Lenteren, Louise E.M. Vet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  26 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)167-176
  TijdschriftIOBC/WPRS Bulletin
  Volume26
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit