The elitist premises of Snouck Hurgronje's association fantasy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)407-440
TijdschriftStudia Islamika
Volume17
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit