The endogenous circadian pacemaker imparts a scale-invariant pattern of heart rate fluctuations across time scales spanning minutes to 24 hours.

K. Hu, F.A.J.L. Scheer, R.M. Buijs, S.A. Shea

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

28 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)265-273
TijdschriftJournal of Biological Rhythms
Volume23
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit