The Engagement Between Vitamin D and the Immune System: Is Consolidation by a Marriage to Be Expected?

Jan Damoiseaux, J Smolders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
123 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-10
TijdschriftEBioMedicine
Volume31
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit