The enigma of Calonectria species occurring on leaves of Ilex aquifolium in Europe

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  28 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)101-108
  TijdschriftIMA Fungus
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit